ปิดระบบ Revision ใน WordPress

แก้ wp-config.php เติมลงไปว่า

define ('WP_POST_REVISIONS', 0);

ไปที่ db ของ WordPress แล้วรัน SQL ต่อไปนี้

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type='revision'

ป.ล. ชื่อ table (wp_posts) อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่ prefix ที่ตั้งค่าไว้