บังคับให้ Java รับ self-signed certificate

จดไว้กันลืม

// Create a trust manager that does not validate certificate chains
TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[] {
  new X509TrustManager() {
    public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
      return null;
    }
    public void checkClientTrusted(
      java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {
      }
    public void checkServerTrusted(
      java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {
    }
  }
}; 
 
// Install the all-trusting trust manager
try {
  SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL");
  sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());
  HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory());
} catch (Exception e) {
}
// Now you can access an https URL without having the certificate in the truststore
try {
  URL url = new URL("https://hostname/index.html");
} catch (MalformedURLException e) {
}

จาก Pascal Thiventstackoverflow

พิมพ์ภาษาไทยใน LaTeX บน Windows

ต่อจากอันที่แล้วนะครับ – เขียน LaTeX บน Windows

อันนี้คือวิธีทำให้เราพิมพ์ไทยได้

 1. เข้า Texmaker ไปที่ Options > Configure
 2. ไปหน้า Editor ตั้ง Editor Font Encoding เป็น UTF-8
 3. ไปหน้า Commands เปลี่ยน pdflatex เป็น xelatex (ดูรูปประกอบ)
 4. เวลาคอมไพล์ก็ใช้ PDFLaTeX นะครับ ม้วนเดียวจบ

XeLaTeX in Texmakerง่ายมะ?

ป.ล. ขอบคุณ อ.ชัยพร สำหรับคีย์เวิร์คว่า xelatex ครับ

เขียน LaTeX บน Windows

สำหรับคนที่ใช้ Windows เป็นหลักและขี้เกียจบูท Ubuntu เพื่อเขียนเปเปอร์

 1. โหลด Texmaker รุ่น Windows (Mirror) และติดตั้งให้เรียบร้อย
 2. โหลด MiKTeX เอารุ่น Basic ที่มันขนาดร้อยเมกกว่าๆ (Mirror) และติดตั้งให้เรียบร้อย
 3. เปิด Texmaker ไปที่ Options > Configure Texmaker
 4. อันไหนที่ไม่ได้ใส่ path เต็ม ให้ใส่ path เต็มให้หมด แต่อย่าไปยุ่งกับ parameter ด้านหลัง
  [ตัวอย่าง: Windows 7 64-bit] ตรงหัวข้อ PdfLaTeX ของเดิมมันเขียนเป็น

  pdflatex -interaction=nonstopmode %.tex

  แก้เป็น

  "C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.8\miktex\bin\pdflatex" -interaction=nonstopmode %.tex

  อย่าลืมว่าต้องใส่ quote “” ครอบด้วยเพราะใน path มีตัวเว้นวรรคปนอยู่ สำหรับ Windows รุ่นอื่น ตรง Program Files (x86) อาจจะเหลือแค่ Program Files เฉยๆ ลองไล่ดูละกัน

 5. Pdf Viewer แก้ให้ถูกต้องด้วย สำหรับคนที่ใช้ Foxit Reader ก็จะเป็น
  "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe" %.pdf
 6. จบ ใช้งานได้เลย